Eothenomys melanogaster

學名: 
Eothenomys melanogaster

書目之物種內容項目

中文俗名: 
黑腹絨鼠