Gymnomuraena zebra (Shaw, 1797)

學名: 
Gymnomuraena zebra (Shaw, 1797)

書目之物種內容項目

TaiBNET收錄狀況

中文俗名: 
薯鰻
虎鰻
英文俗名: 
Zebra moray
原住民語俗名: 
maogto(雅美)